اهداف شرکت

  • پایداری سود از طریق متوازن سازی و توسعه سبد کسب و کار شرکت
  • افزایش سود از فعالیتهای جاری و توازن در زنجیر ارزش فعالیتهای عمرانی
  • ارتقاء قدرت رقابتی در مقایسه با سایر شرکتهای همسو مشابه
  • تلاش در جهت ارتقاء میزان رضایت طرفهای متعامل و نهادینه سازی فرهنگ کاری
  • استفاده مؤثر و کارا از منابع مالی موجود
  • توسعه شایستگی های منابع انسانی در راستای نیل به اهداف سازمان